Założenia dydaktyczno – wychowawcze

LIPIEC 2021

TEMATY:

 1. Zwierzęta z całego świata
 2. Podróże po Polsce
 3. Podróże po Europie
 4. Eksperymenty i doświadczenia

Dziecko:

 • doskonali umiejętności rozpoznawania kontynentów na mapie świata, podaje ich nazwy;
 • tworzy kolekcje zwierząt na podstawie mapy świata;
 • poznaje znaczenie pojęcia zoo i zwierzęta egzotyczne;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez poszukiwane i zapamiętywanie informacji o zwierzętach;
 • poznaje zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacyjnych wycieczek;
 • utrwala zasady bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami;
 • poznaje mapę Polski;
 • wskazuje na mapie region, w którym mieszka;
 • wymienia charakterystyczne cechy wybranych regionów Polski;
 • współdziała w grupie;
 • rozwija zainteresowanie pięknem kraju;
 • potrafi dopasować dane miejsce, zabytek do miejscowości/ regionu;
 • podaje nazwy państw sąsiadujących z Polską;
 • zna wybrane państwa należące do Unii Europejskiej;
 • zna symbole Unii Europejskiej;
 • wymienia nazwy charakterystycznych potraw z różnych krajów europejskich;
 • rozpoznaje wybrane zabytki z różnych krajów europejskich;
 • samodzielnie doświadcza, obserwuje, eksperymentuje;
 • analizuje, wyciąga wnioski na podstawie przeprowadzonych badań;
 • bierze udział w niezbędnych przygotowaniach przed przeprowadzeniem danego doświadczenia;
 • respektuje zasady ostrożności podczas przeprowadzania eksperymentów;
 • posługuje się prostymi narzędziami;
 • poprawnie nazywa badane zjawiska i przedmioty;
 • rozwija zainteresowania przyrodniczo – techniczne;
 • nabiera wiary we własne możliwości;